Arbete mot kränkande behandling

Förskolan Laxen genomför ett systematiskt arbete mot kränkande behandling: Förskolan Laxens systematiska arbete mot kränkande behandling. Det syftar till att förebygga, förhindra och främja människors lika rättigheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion/annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsidentitet/könsuttryck.