Föräldraföreningen

Huvudman och juridiskt ansvarig är Föräldraföreningen Laxen i Uppsala, ekonomisk förening. Medlemmar i föreningen är alla vårdnadshavare som har sitt/sina barn på förskolan. Föreningens styrelse ansvarar för den löpande driften och personalen svarar för den pedagogiska verksamheten och omsorgen. Att ha sitt barn på föräldrakooperativ innebär att du som vårdnadshavare har barnomsorg med maximal inblick och med möjlighet att påverka ditt barns barnomsorg.
Föreningen leds av en styrelse som består av ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig samt ytterligare tre ledamöter, vilka väljs vid föreningens årsmöten.

 

Din roll

Vår förskola är ett föräldrakooperativ vilket innebär att den drivs som en ekonomisk förening med en vald styrelse som sköter budget och administration. Som vårdnadshavare och medlem i föräldraföreningen Laxen är du delaktig i vår verksamhet. Samtliga vårdnadshavare är med i någon av förskolans olika arbetsgrupper (se nedan) som bygger på att hjälpa förskolans personal med vissa uppgifter. Varje år finns ett par stående tillfällen där medlemmar hjälps åt vid ett och samma tillfälle samt tillfällen där medlemmar utför uppgifter individuellt via den arbetsgrupp man tillhör.

ARBETSGRUPPER
Innegruppen – hjälper till med förskolans innemiljö. I medlemsinsatsen kan ingå snickeri, målningsarbete, syarbete, uppsättning av saker etc.
Utegruppen – hjälper till med förskolans utemiljö. I medlemsinsatserna kan ingå målningsarbeten, snickeri, trädgårdsarbete etc.
Informationsgruppen – hjälper personalen och förskolan med IT-relaterade frågor
Fest – och mötesgruppen – anordnar de aktiviteter som inkluderar familjerna
Inköpsgruppen – hjälper förskolan med större inköp

GEMENSAMMA AKTIVITETER
– Storstäd innemiljö, 2 tillfällen per år (ca 5 timmar/tillfälle)
– Städdag utemiljö, 1-2 gånger per år (ca 5 timmar/tillfälle)

 

Övrigt

– Samtliga familjer ansvarar varje termin för vecko- och helgstäd om cirka 5 tillfällen/termin (ca 2 timmar/tillfälle) på förskolan.
– Samtliga familjer hjälper två gånger per termin till med barnpassning när våra pedagoger sitter i personalmöte. (totalt ca 3 timmar). Ett ypperligt tillfälle att komma ännu närmare verksamheten och få tillfället att lära känna både barn och verksamhet bättre.
– Vi vill gärna att våra medlemmar medverkan på våra stämmor cirka 2 tillfällen/år (1 timme/tillfälle)

Vi ser gärna att familjerna engagerar sig i vår styrelse någon gång under den tid familjerna är medlemmar i föräldraföreningen. Laxen ger en social trygghet där alla barn och vårdnadshavare känner varandra, vilket skapar en stabil grund inför skolstarten.