Verksamhet

 

Öppen dag

Under de öppna dagarna jobbar vi avdelningsvis och då oftast med det aktuella temat. På de öppna dagarna ryms också aktiviteter som biblioteksbesök, teater, spontana utflykter, fester och mycket annat.

 

Tvärgrupper

I tvärgrupperna blandas de två äldsta åldersgrupperna över avdelningarna, medan de yngre barnen är tillsammans på sin egen avdelning. Vi har för tillfället valt att jobba med rörelse och motorik i tvärgrupperna då vi lättare kan fokusera på barnens utvecklingsnivå. Vi turas om att vara inne eller ute. Exempel på saker som vi brukar göra är motorikbanor, miniröris, bamsegympa, regellekar med mera.

I tvärgrupperna har vi även ibland utflyktsdagar. De äldstas favoritställe är Röboskogen, medan de yngre tar kortare turer i närområdet.

 

 

Tid för lek

Vi ser det också som mycket viktigt att ha en stimulerande och inspirerande miljö (både ute och inne) eftersom barn lär genom lek. Ofta kan delar av en avdelning – eller hela! – vara inspirerad av det tema som gäller; exempelvis kan ett rum vara inrett helt i grönt då vi för tillfället jobbar med färg.

Vi har ”leklådor” som inspirerar till olika sorters rollek; snickare, prinsessa, riddare, doktor etc. Utomhus finns bland annat en pilkoja, lekstuga, trähäst och lådbil som lockar till lek.

 

Utevistelse

Strävan är att alla barn ska vara ute någon del av dagen, till exempel har man haft temaarbete på förmiddagen så är man ute på eftermiddagen. På onsdagsförmiddagar är alla barn ute tillsammans då avdelningarnas personal turas om att planera. Utevistelse tjänar många syften, bland annat:
· Frisk luft
· Stora fria ytor
· Naturlig motorisk och social träning
· Variation i miljö och material